Oddaja prispevka

Prispevek oddajte do 18. 8. 2021.

Prispevki, ki ne bodo upoštevali predvidenih ciljev in/ali ne bodo oblikovno strukturirani, kot je predvideno, bodo zavrnjeni.

Avtor s podpisom ob prijavi jamči za avtorstvo prispevka in prevzema vso odgovornost (tudi za napake v prispevku, prevod …).

Naloži prispevek

 

Oblika prispevka

Oblika prispevka je za letošnji simpozij točno določena. Prosimo vas, da sledite tehničnim navodilom za pisanje, ki jih najdete v predlogi. Vsak prispevek ima lahko največ 3000 besed in štiri poglavja (poimenujete jih lahko tudi drugače):

1. PREDSTAVITEV TEME oz. DEJAVNOSTI S TEORETIČNIMI IZHODIŠČI

V poglavju predstavite temo, ki ste jo izbrali in jo opredelite s teoretičnimi izhodišči. Pri tem se sklicujte na najmanj 3 vire. Obliko citiranja oz. parafraziranja si oglejte v predlogi.

2. OSREDNJI DEL PRISPEVKA

Pričakujemo, da v osrednjem poglavju opišete:

  • teoretična razglabljanja o temi v povezavi s sodobnimi raziskavami in dognanji ali
  • svoja opažanja, mnenja, razmišljanja, poglede in morebitne rešitve ali praktični primer,
  • raziskovalno delo (anketo) in vaše ugotovitve.

3. ZAKLJUČEK 

V zaključnem poglavju kritično zaokrožite svoje  vtise, podajte predloge za oz. opozorite na morebitne pasti, pomanjkljivosti.  Poudarite nove ideje ali svoje uspešne rešitve. Poglejte v prihodnost in zapišite svoj pogled na obravnavano tematiko vašega prispevka.

4. VIRI IN LITERATURA

V skladu z navodili za navajanje, ki jih najdete v predlogi, navedite vsaj tri vire. Posamezne enote virov  številčite in navedite po abecedi priimkov avtorjev ali naslovov publikacij, če gre za anonimno avtorstvo. Uporabljenih virov ne delite po posameznih vrstah gradiva.

Morebitne PRILOGE umestite na konec prispevka za poglavjem Viri in literatura kot samostojno 5. poglavje.

Tehnična navodila za pisanje prispevka najdete v predlogi.

Da bo prispevek zagotovo oblikovno ustrezen, ga pišite kar v predlogo, izbrišite pa tisto, česar ne potrebujete.

 

Opozarjamo vas, da morajo biti prispevki jezikovno pregledani.