CILJI SIMPOZIJA

Spremembe so edina stalnica v življenju. Ali je šola kot eden izmed vzgojno-izobraževalnih ustanov opremljena glede sprememb, ki jih danes zaznavamo hitreje kot kdaj koli prej? Področja trajnosti in digitalne ter medijske pismenosti so prisotna v vseh sferah dela in življenja. Šola mora opremiti učence in dijake s kritičnim in racionalnim pristopom k obravnavani tematiki.

V strokovnih člankih se osredotočite na eno od ponujenih tematik. V uvodu predstavite obravnavano temo z vidika znanosti. V osrednjem delu na podlagi konkretnih primerov osvetlite problem ter v sklepnem delu evalvirajte rešitev problema. Izpostavite ključne vidike, ki jih vi kot učitelji izvajate pri vašem vzgojno-izobraževalnem delu, ter kritično opredelite, kaj vse se izvaja na področju trajnosti in digitalne ter medijske pismenosti v vaši ustanovi.

TEME PRISPEVKOV

TRAJNOSTNO KOT DEL POUKA

Nenehna proizvodnja in masovna potrošnja vseh naravnih danosti nas vedno bolj silijo k razmišljanju in delovanju v trajnostni način bivanja. Ali uvajamo kompetence trajnosti kot del pouka pri posameznih vsebinah (zavržena hrana, varčna uporaba energije, trajnostna mobilnost, spodbujanje reciklaže …)? S katerimi akcijami ali projekti šola kot vzgojno-izobraževalna ustanova opravlja svoj delež trajnostnega razvoja za vzgojo bodočih generacij? Kako delujemo učitelji kot vzgled glede trajnosti na različnih področjih?

DIGITALNA IN MEDIJSKA PISMENOST

Dandanes je za vse deležnike ključna ustrezna digitalna in medijska pismenost. Ob vse večjem porastu informacij, ki jih prejemamo preko raznovrstnih medijev, je najpomembnejše, da izločimo oziroma prefiltriramo tiste, ki so pravilne, resnične in ustrezne. Koliko in na kakšen način so naši učenci in dijaki usposobljeni za prepoznavanje lažnih informacij, aplikacij? Vedo, kam naj se obrnejo v primeru spletnega nasilja, so opremljeni z znanjem o ustreznem ravnanju na spletu? Se ob poplavi opozoril o nevarnostih in pasteh spletnih medijev sploh še zavedamo ključnih prednosti digitalizacije in medijske pismenosti?