12. Z BESEDO NA DAN …

Vsako leto, letos že dvanajsto po vrsti, skušamo za naše strokovno srečanje poiskati teme, ki so zanimive in aktualne, hkrati pa želimo izzvati učitelje k poglobljenemu in predvsem h kritičnemu razmišljanju o širših družbenih temah, ki nas vlečejo v vrtinec sprememb in silijo k nenehnemu prilagajanju.

Strokovna podlaga učiteljevega dela so ustrezni kurikuli. Dober učitelj je tudi osebnost z mnogo empatije, razumevanja, sprejemanja in strpnosti. Je učitelj in človek. Široko razgledani intelektualec, ki vstopa v predavalnico z vso svojo širino in argumentirano prepričljivostjo, zato da prepriča mlade in ohranja njihovo duševno ravnovesje.

V času nove realnosti smo spoznali pomen in vrednost dobrih medsebojnih odnosov, ki temeljijo na spoštljivi in jasni komunikaciji; dejavnost komuniciranja, ki je tesno povezana z vsakim dejavnikom v našem zasebnem in poslovnem življenju; komunikacija kot način sporočanja, izražanja svojih želja in mnenj ter e-komunikacija, kjer so pravila širše zastavljena.

Komunikacija in bonton izražata določeno stopnjo kultiviranosti in uglajenosti. Ali je v naših šolah to področje vpeljano sistematično ali so učenci soočeni s posameznimi vidiki komunikacije in bontona v okviru učnih vsebin pri posameznih predmetih? Velikokrat se komunikacija in bonton prepletata. Nov vidik spletnega komuniciranja, in sicer pouk z video konferencami, konzultacijami, spletnimi učilnicami … Kaj je tisto, kar obravnavamo pri šolskih vsebinah, kaj bi morali nadgraditi? Kakšna je analiza trenutnega stanja? Učenci, dijaki, starši obvladajo, razumejo, upoštevajo pravila komunikacije? Katere predloge in rešitve vidite kot ustrezne za to področje? V prispevku se osredotočite na temi komunikacija in poslovni bonton in si izberite dve podtemi.

VSEBINE LETOŠNJIH PRISPEVKOV

KOMUNIKACIJA

Komuniciranje pri pouku (ne-verbalna komunikacija, neprimerna komunikacija pri pouku, komunikacija z ranljivimi skupinami, komunikacija med kulturami) – pedagoška dejavnost učitelja je usmerjena v prenos znanja učencem in dijakom. Uspešen je, če je suveren na svojem strokovnem področju in snov podaja na prejemniku razumljiv in dostopen način. Pri pouku se srečujemo z različnimi oblikami komunikacije. Upoštevati moramo vse dejavnike sporočanja. Od retoričnih sposobnosti sporočevalca je odvisna povratna komunikacija prejemnika.

Izražanje osebnega stališčadober retorik bo z odličnim nastopom vplival na odličen sprejem zaželene vsebine. Tukaj bi poudarili, da se osredotočimo na asertivni način komunikacije.

E-komunikacija – način komuniciranja z aplikacijami TEAMS, ZOOM, KAHOOT… je bil za nas včeraj še nov, danes pa predstavlja način izvajanja pouka v izrednih razmerah. Zavedati se moramo, da nam je pri spletnih komunikacijskih portalih odvzeta neverbalna komunikacija, ki je pri vzpostavitvi dobrih medsebojnih odnosov ključna. S pomočjo mimike lahko govorec spozna stopnjo razumevanja prejemnika, kar je za učitelje lahko pokazatelj usvojenega znanja. Kako poteka pravilno komuniciranje preko e-pošte, aktivno spletno komuniciranje, se je izkazalo za nujno veščino, ki jo je potrebno nadgrajevati.

POSLOVNI BONTON

Vodenje sestankov – jasno zastavljeni cilji, dobro načrtovanje poteka sestanka, možnost izražanja osebnega stališča vseh udeležencev in uspešno moderiranje so glavni dejavniki za uspešno vodenje sestankov. Vprašamo se, kako lahko dosežemo aktivnost vseh posameznikov, vendar, da nihče ne izstopa.

Bonton med vrstniki – generacije, ki so sodelovale pri pouku na daljavo, bodo prikrajšane za obdobje socializacije, kamor uvrščamo tudi pravila primernega obnašanja. Ali se najstniki zavedajo pomena bontona in kakšen je sodoben bonton mladih?

E-bonton – ali se uradna elektronska besedila, ki jih pošiljamo, res tako razlikujejo od uradnega klasičnega pisma? Tikanje in vikanje v e-bontonu? So tukaj pravila zamegljena, prepuščena posamezniku?

Vabimo vas, da izberete eno izmed razpisanih področij in pri tem upoštevate navedene cilje in obliko članka.